โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร

8 April 2564

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดสกลนคร
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี    เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  กับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจก จังหวัดสกลนคร.doc