TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าว

ข่าวทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรมในโครงการฯ


วีดีโอคนเก่งและดี

ปฏิทินกิจกรรม


วันที่ กิจกรรม
28 - 29 ม.ค. 2563 การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
23 ม.ค. 2563 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ณ จังหวัดกำแพงเพชร
15 ม.ค. 2563 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯ จังหวัดเชียงราย ณ จังหวัดเชียงราย
13 ม.ค. 2563 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯ จังหวัดพะเยา ณ จังหวัดพะเยา
06 - 07 ม.ค. 2563 สัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรมฯ ณ จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมทั้งหมด