TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดวิดีโอกิจกรรมในโครงการฯ


วีดีโอคนเก่งและดี

ปฏิทินกิจกรรม


วันที่ กิจกรรม
24 ส.ค. 2565 เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
18 ส.ค. 2565 เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
06 ก.ค. 2565 เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
17 มิ.ย. 2565 เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
09 มิ.ย. 2565 เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนพรมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมทั้งหมด