โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมเสด็จขององค์ประธาน

กิจกรรมในโครงการ / กิจกรรมสเด็จ

ปี 2565 เสด็จฯ 5 แห่ง