TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE

ข่าวมหกรรม


ประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

ประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

  • จังหวัด TO BE NUMBER ONE
  • อำเภอ TO BE NUMBER ONE
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถาน
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ

21/02/2566


ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566

ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566

13/02/2566


ประกาศ...ผลการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ประกาศ...ผลการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565

4/08/2565


เอกสารการประกวด


3 การเตรียมตัวเข้าประกวดภูมิภาค 4 แบบตอบรับภูมิภาค 5 การเตรียมตัวชุมชน กทม. 6 แบบตอบรับชุมชน กทม.

สถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONEค้นหา


ผลการประกวด ปี 2563


จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

อัพเดพข้อมูลล่าสุด วันที่ 30/3/2563


รางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

รางวัลผู้ว่าราชการ/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดีเด่น
รางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลบุคคลากรสาธารณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานศึกษา
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานประกอบการ
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในชุมชน
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2565
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2564
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2563
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2562
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2561
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2560
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2559
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2558
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2557
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2556
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2555