โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE

ข่าวมหกรรม


พิธีประกาศผลการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และได้กล่าวเชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคนได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการที่ทรงห่วงใยและทรงทุ่มเททรงงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อเยาวชน มาอย่างต่อเนื่องกว่า 17 ปี ด้วยทรงเข้าใจ เข้าถึง อารมณ์ จิตใจ ของเยาวชนวัยรุ่นอย่างลึกซึ้ง ทรงทำให้เยาวชนวัยรุ่นเปิดใจยอมรับ และเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการด้วยความสมัครใจ และด้วยพระเมตตา พระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะ จึงทรงเป็นศูนย์รวมใจของเหล่าพสกนิกร ทรงก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน
ในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนอย่างจริงจัง ทำให้โครงการ TO BE NUMBER ONE ประสบความสำเร็จ มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศ สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์กร ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
 

30/01/2563


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมประกวดผลงาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมประกวดผลงาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563
วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

30/01/2563


สัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรมฯ

งานสัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เอ วัน รอยัล ครูส  พัทยา จ.ชลบุรี

8/01/2563


เอกสารการประกวด


4 การเตรียมตัวเข้าประกวดภูมิภาค 5 แบบตอบรับภูมิภาค 6 การเตรียมตัวชุมชน กทม. 7 แบบตอบรับชุมชน กทม.

สถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONEค้นหา


ผลการประกวด ปี 2560


จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

อัพเดพข้อมูลล่าสุด วันที่ 31/7/2560


รางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

รางวัลผู้ว่าราชการ/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดีเด่น
รางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลบุคคลากรสาธารณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานศึกษา
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานประกอบการ
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในชุมชน
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2561
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2560
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2559
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2558
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2557
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2556
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2555