โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปฏิทินกิจกรรม24 ต.ค. 2563

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
-ไม่พบกิจกรรม-

กิจกรรมในเดือน ต.ค. 2563

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
22 ต.ค. 2563 17.00-20.00 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จ.นนทบุรี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
16 ต.ค. 2563 17.00-20.00 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จ.พระนครศรีอยุธยา เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE