โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปฏิทินกิจกรรม20 ม.ค. 2563

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
-ไม่พบกิจกรรม-

กิจกรรมในเดือน ม.ค. 2563

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
15 ม.ค. 2563 08.00-18.00 จังหวัดเชียงราย องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯ จังหวัดเชียงราย
13 ม.ค. 2563 08.00-18.00 จังหวัดพะเยา องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯ จังหวัดพะเยา
06 - 07 ม.ค. 2563 08.00-18.00 จังหวัดชลบุรี สัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรมฯ