โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

ปาล์ม สิรวิชญ์ ธีราญาติ

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด นนทบุรี

โรงเรียน โรงเรียนศรีบุญยานนท์

เกรดเฉลี่ย 3.03

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล