โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

พิ้งกี้ วริศรา รักชื่อ

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ยโสธร

โรงเรียน โรงเรียนเลิงนกทา

เกรดเฉลี่ย 3.68

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล