โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

ปอนด์ ปวันรัตน์ ม่วงหอม

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สมุทรสาคร

โรงเรียน โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.53

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล