โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

โฟม โธรัยห์ เผด็จดัสกร

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด นนทบุรี

โรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี

เกรดเฉลี่ย 3.61

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล