โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

เบียร์ ณัฐพล ปาลิโภชน์

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สงขลา

โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

เกรดเฉลี่ย 2.78

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6