โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

มิ้วส์ อารีรัตน์ สุกใส

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด จันทบุรี

โรงเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์จันทบุรี

เกรดเฉลี่ย 3.25

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1