โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

กันต์ บรรพต พงษ์สระพัง

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียน โรงเรียนอรุณวิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.25

อายุ 19 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล