โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

ขวัญ สุธารี หมื่นราช

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด ลำพูน

โรงเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร

เกรดเฉลี่ย 3.14

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล