โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

เบนซ์ ธนภรณ์ แกร้วทนง

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สงขลา

โรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

เกรดเฉลี่ย 2.89

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล