โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

นัส ณัฐวุฒิ สุดจิตร์

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด พิษณุโลก

โรงเรียน มหวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เกรดเฉลี่ย 3.51

อายุ 20 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล