โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

นอย ทรงเจิม รัฐเรืองมณีโรจน์

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ชุมพร

โรงเรียน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

เกรดเฉลี่ย 2.81

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล