โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

ดิว พิมพ์ชนก ทุนนาน

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ศรีสะเกษ

โรงเรียน โรงเรียนขุขันธ์

เกรดเฉลี่ย 2.95

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6