โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

มิวสิค รัฐธนะต์ธากรห์ หอมจันทร์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ร้อยเอ็ด

โรงเรียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 2.90

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล