โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

แนน จิราภา สุดหนองบัว

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด หนองบัวลำภู

โรงเรียน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

เกรดเฉลี่ย 3.41

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล