โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

อ้น ขจรศักดิ์ เคหา

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด เชียงใหม่

โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เกรดเฉลี่ย 2.75

อายุ 20 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล