โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

ซอ ศรสวรรค์ ศรีจันทร์

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด กำแพงเพชร

โรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.07

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล