โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

อาร์ม พฤหัส นาคเสน

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด อุดรธานี

โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

เกรดเฉลี่ย 2.95

อายุ 19 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6