โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

มิกเซอร์ ธัญลักษณ์ ใจสะอาด

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด หนองบัวลำภู

โรงเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

เกรดเฉลี่ย 3.01

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล