โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

มด กษิต์เดช เจริญวงษ์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียน โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการอยุธยา

เกรดเฉลี่ย 3.56

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3