โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

เฟรม นัฐพงษ์ แก้วพิลารมย์

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด เลย

โรงเรียน โรงเรียนนาอ้อวิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.18

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6