โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

โม โสรส ภาชนะ

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอโยธยาบริหารธุรกิจ

เกรดเฉลี่ย 2.90

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล