โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

น้ำฝน ณพิชชา เรืองนภาพร

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียน โรงเรียนบางสะพานวิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.21

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3