โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

เจ นพพล คงสาตรา

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เกรดเฉลี่ย 3.75

อายุ 20 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล