โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

ปังปอน ศิริภา โพธิ์ศรี

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สระบุรี

โรงเรียน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.08

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล