โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

ฝ้าย รุจรวี จีระเดชากูล

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด อุตรดิตถ์

โรงเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

เกรดเฉลี่ย 3.48

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6