โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

ก้าวหน้า กิตติภัทร แก้วเจริญ

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด เพชรบุรี

โรงเรียน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

เกรดเฉลี่ย 3.84

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล