โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

บิว อรปรียา น้ำใส

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด หนองคาย

โรงเรียน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

เกรดเฉลี่ย 3.11

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล