โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

จีจี้ พิชญ์สินี แซ่ภู่

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ระนอง

โรงเรียน สตรีระนอง

เกรดเฉลี่ย 3.24

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล