โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

เพชร วิศิษฎ์ คุ้มนาน

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ราชบุรี

โรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์

เกรดเฉลี่ย 3.15

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล