โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

ผ้าไหม มาริสา สุกใส

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด กาฬสินธุ์

โรงเรียน โรงเรียนอนุกูลนารี

เกรดเฉลี่ย 3.53

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล