โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

แมน คมสันต์ ปอกเครือ

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด ลำปาง

โรงเรียน โรงเรียนสบจางวิทยา

เกรดเฉลี่ย 2.97

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล