โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

บุ๊ค ชณายุทธ ปวนแก้วหาญ

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงราย

โรงเรียน โรงเรียนพานพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 2.78

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล