โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

พราว วรฑา ทองดอนพุ่ม

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด หนองคาย

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.87

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล