โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

โยโย่ ธณาวิณท์ สินเติม

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ยโสธร

โรงเรียน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 2.81

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล