โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

ไอซ์ ชลดา ชูศรีทอง

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด นครสวรรค์

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.80

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล