โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

พลอยริน พลอยพิชชา ตริ่งถิ

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด นครพนม

โรงเรียน โรงเรียนปิยะมหาชาราลัย

เกรดเฉลี่ย 2.92

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล