โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ

28 February 2563

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด สมุทรปราการ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


ภาพข่าว