โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

22 July 2563

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 17.23 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


ภาพข่าว