โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา

5 August 2563

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๗ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


ภาพข่าว