โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน สด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ

18 August 2563

วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 


ภาพข่าว