โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี

21 August 2563

วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๕๙ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

และเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุพรรณบุรี


ภาพข่าว