โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศ กรมสุขภาพจิต เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 November 2563

ประกาศ กรมสุขภาพจิต เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง - Copy.pdf
  2. TORจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขาย.pdf
  3. ประกาศกรมสุขภาพจิต.pdf