โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน

4 March 2564

วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูน และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน


ภาพข่าว