โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 59 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
โรงเรียน ศรีราชา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
ชุมชนบ้านป่าลัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
จังหวัดเชียงราย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
จังหวัดนราธิวาส รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
โรงเรียน ท่าเกษมพิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
ชุมชน บ้านดงกลาง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2