โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 85 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
จังหวัดอุดรธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าโชคชัยร่วมมิตร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ชุมชนผดุงมาตร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
จังหวัดยะลา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ชุมชนมหาชัย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
โรงเรียน วัดเขมาภิรตาราม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ชุมชนเกษตรพัฒนา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2